top of page

För Tolkar

Digitalisering, som frigör tid för dig som tolk

Vårt digitala verktyg sköter all administration, så att du får lägga mer tid till att få vara tolk.

Att arbeta som tolk kan vara påfrestande. Ett uppdrag kräver mer än tolkning, det kräver planering, kommunikation och transport. Dagligen avsätter tolkar tid på att planera och rapportera uppdrag. Med vårt digitala verktyg har vi kommit fram till att du kan spara upp till 11 timmar i månaden på rapportering.

Följ God tolksed vid varje uppdrag

En auktoriserad tolk ska följa Kammarkollegiets tolkföreskrifter, läs mer om vad som sägs i God tolksed

  • Börja alltid med att presentera dig för båda parterna på respektive språk innan uppdraget startar. Tänk på att alltid ha tolk legitimationen synlig innan ett besök.

  • Säg följande: Jag är neutral och opartisk, jag har tystnadsplikt, jag tolkar allt som sägs, jag tolkar i jag-form.

  • Om du upptäcker att det finns en jävsituation ska du avsäga dig från uppdraget.

Opartiskhet och neutralitet

Du som tolk får inte ta parti och ska ha samma förtroende ifrån bägge parterna. Du får inte ändra, lägga till eller ha åsikter under uppdraget.

Tystnadsplikt

Som tolk följer du sekretess och offentlighetslagen, SOL (2009:400) och har tystnadsplikt under och efter varje uppdrag

Ansvarsfulla medarbetare försäkrar kvalitet för varje uppdrag

 

Vilken nivå är du?

  • Nivå 1, Övrig tolk, Godkänd tolk har genomgått grundutbildning eller intro kurs och är testad samt godkänd av Språkexperterna.

  • Nivå 2, Utbildad tolk och registrerad vid Kammarkollegiet, har genomgått grundutbildning under tillsyn av MYH (Myndighet för yrkeshögskolan).

  • Nivå 3, Auktoriserad tolk, av Kammarkollegiet.

  • Nivå 4, Auktoriserad Rättstolk eller sjukvårdstolk av Kammarkollegiet.

Tolkningsteknik

För dig som tolk krävs att du har de färdigheter och egenskaper som krävs i varje specifik situation. Nedan beskriver vi de olika metoderna;

Konsekutivtolkning innebär tolkning efter att personen man tolkar har talat klart. Tolken sitter tillsammans med övriga, lyssnar till personen som säger det som ska tolkas och återger därefter vad denne sagt, ofta med hjälp av stödanteckningar. Tekniken används ofta när tekniskt avancerade frågor diskuteras, vid arbetsluncher och studiebesök samt i små grupper. En erfaren tolk kan i konsekutivtolkning återge en summering på tio minuter med god exakthet.

Viskningstolkning eller viskad simultantolkning innebär att tolken tolkar simultant och viskar tolkningen direkt i personens öra. Viskningstolkning kan endast användas när det är ett litet antal mötesdeltagare som även är nära varandra fysiskt. Viskningstolkning används ofta istället för konsekutivtolkning för att spara tid. Ibland använder den viskande tolken hörlurar för att få en så exakt medhörning som möjligt.

Simultantolkning är en tolkningsteknik där en tolk tolkar från ett språk till ett annat i muntlig form eller teckenspråk samtidigt som det budskap man tolkar från framförs. Inom till exempel EU där simultantolkning är stort innebär simultantolkning ofta att tolken lyssnar till ett tal i hörlurar, placerad i en kabin, och sedan återger talet i en mikrofon närmast samtidigt. Mötesdeltagarna lyssnar sedan i hörlurar där de väljer vilket språk de vill lyssna till.

 
bottom of page