top of page
iPhone

Kontakta mig

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Tack, vi återkopplar till dig!

translation company.jpg

Boka Tolk eller Översättare

Tid från
Tid till
Typ av tolk *
Kompetensnivå

Vid förfrågan tillämpas tolk efter kompetensprincipen.

Läs här

 
 

Tack för din förfrågan.

Genom våra tolkar kan vi förenkla vardagen och samtidigt erbjuda digitala och miljövänliga tjänster.

Med ett brett urval kan ni boka någon av våra tolkar eller översättare som tillsammans representerar olika språk och dialekter. Vi erbjuder ett utbud av tolk- och språktjänster som översättningsuppdrag, kontakttolkar, telefontolkar och videotolkning.

Kompetensprincip

Vår huvudprincip för att hitta rätt tolk till varje enskild bokning vilar på vår grundinställning om att den tolk som har den högsta formella kompetensen samt närhet ska tillfrågas i första hand.

Följande kompetensnivåer gäller:

  • Nivå 1: Övrig tolk, Godkänd tolk har genomgått grundutbildning eller intro kurs och är testad samt godkänd av Språkexperterna.

  • Nivå 2: Utbildad tolk och registrerad vid Kammarkollegiet, har genomgått grundutbildning under tillsyn av MYH (Myndighet för yrkeshögskolan).

  • Nivå 3: Auktoriserad tolk, av Kammarkollegiet.

  • Nivå 4: Auktoriserad rättstolk eller sjukvårdstolk, av Kammarkollegiet.

Lagar och bestämmelser

Rätten till tolk regleras i 8 paragrafen i förvaltningslagen (1986:223) och tolkens uppdrag i 5 kapitlet 6-8 paragraferna i rättegångsbalken respektive 50-52 paragrafen i förvaltningsprocesslagen (1971:291). Tystnadsplikten styrs av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare (1975:689). Även vittnesplikt och bestämmelser kring jäv och opartiskhet finns reglerade i lag och reglementen.

Tolken – en garanti för trygghet och rättssäkerhet

Att bli förstådd och att få tala sitt eget språk, inte minst i viktiga kontakter med myndigheter är en laglig rätt i Sverige – oberoende på om man behärskar svenska, samiska, arabiska, teckenspråk eller något annat. Kraven på tolkarnas kvalitet och etik är därför höga. Stora delar av förtroendet för exempelvis rättsväsende, vård och myndigheter bygger på att var och en kan göra sig förstådd.


 

bottom of page